028 3979 8335

Một số điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung

Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường – Văn phòng luật sư Chợ Lớn

Trong quá trình áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội  vào thực tiễn xét xử đã bộc lộ một số điểm bất cập.

Chính vì vậy, ngày 29/3/2011 Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 để đáp ứng phù hợp với thực tế phát triển của xã hội

Đơn cử như: Điều 199 Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội quy định về “sự có mặt của nguyên đơn tại phiên tòa”; Điều 200 quy định về “sự có mặt của bị đơn tại phiên tòa”; Điều 2001 quy định về “Sự có mặt của Người có quyền và nghĩa vụ liên quan”;  Điều 203 quy định về “Sự có mặt của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự”…Theo nội dung của các điều luật này thì nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án; nếu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hõan phiên tòa.

Do các đương sự nêu trên đều có quyền vắng mặt một lần nên đa số các vụ án dân sự có tính chất phức tạp hoặc có nhiều đương sự mà một trong số những đương sự này là người đang chiếm giữ, quản lý tài sản hoặc đang hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản tranh chấp đều cố tình trì hõan nhằm kéo dài thời gian giải quyết vụ việc dân sự bằng cách làm đơn xin hõan phiên tòa. Điều này đã gây khó khăn cho việc niêm yết, tống đạt văn bản tới các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự .

Chính vì lẽ đó, Điều 199 Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội  đã được sửa đổi bổ sung năm 2011 như sau:

Điều 199 quy định: “sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự”.

Theo nội dung của điều luật này thì Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử hõan phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Tòa án thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự biết việc hõan phiên tòa.

Khi tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa , nếu vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt và giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định của khỏan 2 điều 199.

Sự sửa đổi bổ sung điều 199 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011 đã hạn chế sự cố tình trí hõan việc giải quyết vụ án dân sự của các đương sự. Giả sử trong vụ án có nhiều đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự nhưng nếu một trong những người này đã xin hõan phiên tòa thì Tòa án cũng chỉ cho hõan phiên tòa một lần, đến lần thứ hai dù một trong đương sự trên vắng mặt Tòa án vẫn tiến hành xét xử trừ trường hợp vắng mặt có lý do bất khả kháng theo luật hoặc có những yêu cầu mới theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *