028 3979 8335

Một Người Được Thành Lập Bao Nhiêu Công Ty ?

Câu hỏi:

Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp? Luật sư Văn phòng luật sư Chợ Lớn Trả lời: Về nguyên tắc Luật doanh nghiệp năm 2005 không hạn chế số lượng doanh nghiệp tối đa cho một nhà đầu tư thành lập. Nhà đầu tư có thể thành lập bao nhiêu doanh nghiệp là tuỳ ý của họ nếu …

Luật sư Văn phòng luật sư Chợ Lớn Trả lời
Về nguyên tắc Luật doanh nghiệp năm 2005 không hạn chế số lượng doanh nghiệp tối đa cho một nhà đầu tư thành lập. Nhà đầu tư có thể thành lập bao nhiêu doanh nghiệp là tuỳ ý của họ nếu họ đủ vốn và tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật (không vi phạm khoản 2 điều 13 Luật doanh nghiệp).

Tuy nhiên, cần có một số lưu ý như sau:
1) Một cá nhân nhà đầu tư không được cùng một lúc là chủ sở hữu 2 Doanh nghiệp tư nhân trở lên; vừa đồng thời là chủ sở hữu DNTN lại vừa đồng thời là thành viên hợp danh của Công ty Hợp danh; Không thể cùng một lúc là thành viên hợp danh của 2 Công ty hợp danh trở lên (trừ trường hợp có sự đồng ý của các thành viên hợp danh khác).
2) Tổ chức không thể thành lập DNTN và thành viên hợp danh của Công ty hợp danh.
3) Giám đốc (Tổng Giám đốc) 
công ty cổ phần không đồng thời làm Giám đốc(Tổng Giám đốc) ở doanh nghiệp khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *