028 3979 8335

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY

 

–     Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2005

-Căn cứ hợp đồng vay nợ số    ký ngày    tháng    năm 200   giữa Ông …… với Công ty…………..

 

Hôm nay, ngày     tháng     năm 200   tại văn phòng Công ty……………….. chúng tôi gồm có :

 

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Người cho vay)

Ông(Bà) :  Chức vụ :

Ông(Bà) :  Chức vụ :

Địa chỉ  :

Điện thoại    :    Fax:

Tài khoản    :
ĐẠI DIỆN BÊN B: (Công ty  vay nợ)

Ông(Bà) :  Chức vụ :

Ông(Bà) :  Chức vụ :

Địa chỉ  :

Điện thoại    :    Fax:

Tài khoản    :

 

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau đây:

 

Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng……số ký ngày……tháng ……năm 2008

Tổng số tiền thanh toán gồm có:

–    Tiền gốc

–    Tiền lãi

–    Tổng cộng

(Viết bằng chữ)

 

Kể từ ngày……….. , hợp đồng số……….. được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

 

       NGƯỜI LÀM CHỨNG 1                                                                                        NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *