028 3979 8335

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI
Số:………/HĐMG

–     Căn cứ Luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số ……. Ngày ……………

–     Căn cứ Nghị định……./CP ngày…….tháng……..năm……. của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thương mại;

–     Căn cứ……………..

–     Xét nhu cầu hai bên.

Hôm nay ngày………..tháng……….    năm……….tại…………chúng tôi gồm có:

1.BÊN MÔI GIỚI: ………………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại:………………………………….. Fax:………………………………….

– Đại diện là:……………………………………………………….. Chức vụ:……………………………….

(Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A)

2. BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI: ………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại:………………………………….. Fax:………………………………….

– Tài khoản số:…………………………………………….. Mở tại ngân hàng:………………………………………………….

– Đại diện là:……………………………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………………

(Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B)

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng môi giới với những nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung và công việc giao dịch

1. Bên B nhờ bên A tìm khách hàng có nhu cầu cần mua ……………………. hiện đang được bên A quản lý ……………………

3. Giá bán được ấn định:……………………………………..

Điều 2: Mức thù lao và phương thức thanh toán

1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là:………………………………………………………… % trên tổng giá trị hợp đồng mà bên B đã ký kết với khách hàng.

2. Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam với phương thức chuyển khoản (hoặc bằng tiền mặt)

3. Việc thanh toán được chia làm………………………… lần.

– Lần thứ nhất: 50% trị giá hợp đồng ngay sau khi người mua đặt tiền cọc.

– Lần thứ hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi hoàn việc môi giới.

Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên

1. Bên A được tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm khách hàng mua ……………………. bằng các hình thức quảng cáo trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác… Chi phí này bên B phải thanh toán cho bên A theo hóa đơn thu tiền theo quy định của cơ quan quảng cáo.

2. Bên A được mời chuyên gia giám định hàng hóa khi khách hàng có yêu cầu, số tiền chi phí cho giám định bên B phải thanh toán cho bên A ngay sau khi bên A xuất trình hóa đơn hợp lệ.

3. Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa mà bên A được môi giới.

4. Bên B tạo điều kiện tốt nhất để bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong điều kiện cho phép bên B có thể ủy quyền cho bên A làm thủ tục mua bán sang tên ……………………… cho người mua với chi phí là:……………………..     đồng (số tiền chi phí này ngoài hợp đồng mà hai bên ký kết).

Điều 4: Điều khoản về tranh chấp

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì hai bên đồng ý sẽ khiếu nại tới toà án. Mọi chi phí về kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 5: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày……………………………….. đến ngày.. . Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó    …………………………………………………………………………………………. ngày. Bên B có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

2. Hợp đồng này được làm thành………….bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ………………………. bản.

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

           (Ký tên, đóng dấu)                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *