028 3979 8335

HỢP ĐỒNG CHO TẶNG NHÀ Ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ______________

HỢP ĐỒNG CHO NHÀ

(Số ……./HĐ)

–     Căn cứ Luật Dân sự số ………… ngày ………… của QH nước CHXHCNVN

Hôm nay, ngày………tháng…..năm……tại Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)…………………………. .

Trước mặt Công chứng viên của Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)……………….

Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

Bên cho nhà (gọi tắt là bên A)

Họ tên:………………………………………..

Ngày………… tháng……….. năm………… sinh, tại…………………………….

CMND số:…………………….. do CA tỉnh (thành phố)………………………… cấp ngày……………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

căn cứ theo các chứng từ sở hữu được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có:

–  Giấy chứng nhận sở hữu số………………. do ………………………………………………………..

cấp ngày………… tháng………….. năm………….. .

–  Bằng khoán:

–  Giấy phép hợp thức hóa

–  Giấy phép mua bán

–  Tờ khai chuyển dịch trước ba

–  Bản vẽ

–  Giấy phép xây dựng số………………… ngày……. tháng……… năm……….. đã được trước bạ theo tờ khai chuyển dịch tài sản nộp thuế trước bạ ngày……………………….. tháng….. năm……….. .

Bên nhận (gọi tắt là bên B)

Họ tên:………………………………………..

Ngày………… tháng……….. năm………… sinh, tại…………………………….

CMND số:…………………….. do CA tỉnh (thành phố)………………………… cấp ngày……………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

NỘI DUNG THỎA THUẬN

Điều 1: Bằng văn kiện này, cùng với những cam kết sau đây, bên A cho đứt bên B căn nhà tọa lạc tại số  đường  (xóm, ấp)………………………………

phường (xã) …………….. quận (huyện)……………. thành phố (tỉnh)…………………………………………

được xác nhận bởi các giấy tờ đã nêu trên đây……………………….

Đặc điểm nhà:

– Loại nhà:……………………………………………………………………………………………………..

– Cấu trúc nhà:……………………………………………………………………………………………….

– Diện tích toàn bộ khuôn viên:……………………………………………………………………………

– Diện tích sử dụng:………………………………………………………………………………………….

– Vị trí nhà:…………………………………………………………………………………………………….

– Căn nhà được xây dựng trên lô đất……………………. bằng khoán tờ bản đồ số……………..

– Nguồn gốc nhà:…………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Cam kết của bên A

– Căn nhà đem cho thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A không thuộc diện xử lý theo các chính sách cải tạo, không bị tranh chấp về quyền sở hữu.

– Không bị xử lý bằng các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành.

– Đảm bảo cho bên B được trọn quyền sở hữu đối với căn nhà đã nhận.

– Thời gian giao nhận là: …………..

Điều 3: Cam kết của bên B

– Bên B đồng ý nhận nhà trong tình trạng hiện hữu và chấp nhận mọi quyết định về địa dịch thông hành, về lộ giới, quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, quy hoạch về sử dụng đất vì lợi ích quốc gia.

– Đóng thuế trước bạ và đăng bộ theo quy định.

– Thực hiện các nghĩa vụ đối với bên A.

Điều 4: Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản và do hai bên ký trước Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)……………………………………………………………………………………

Hợp đồng này được lập thành 4 bản, bên A giữ một bản, bên B giữ hai bản để trước bạ và đăng bộ, Phòng Công chứng Nhà nước lưu một bản.

Sau khi đọc lại lần cuối cùng và hiểu rõ, hai bên cùng ký tên dưới đây:

                          BÊN CHO                                                                                                          BÊN NHẬN

 

                          (Bên A)                                                                                                                  (Bên B)

CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

THÀNH PHỐ (TỈNH)………………………..

Tôi……………………………………. , Công chứng viên Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh) .

– Căn cứ Bộ luật Dân sự Việt Nam công bố ngày 9-11-1995 có hiệu lực từ ngày1-7-1996.

– Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 18-5-1996 của Chính phủ về tổ chức hoạt động Công chứng Nhà nước.

– Căn cứ quy định về quản lý Nhà nước đối với nhà thuộc sở hữu tư nhân thành phố (tỉnh). …….

– Sau khi kiểm tra năng lực hành vi của các đương sự.

CHỨNG NHẬN

Hợp đồng cho nhà trên đây được thực hiện bởi:

Bên cho

Ông………………………………………………………..

Bà ………………………………………………………….

Bằng hợp đồng trên đây đã cho đứt căn nhà số……….. đường.. ………………………(xóm, ấp)……………  phường (xã)……………………………………….. quận (huyện)……………. ………………………………… thành phố (tỉnh)………. thuộc sở hữu của ông bà theo các chứng từ sở hữu đã xuất trình trước mặt tôi, cho:

Bên nhận

Ông………………………………………………………..

Bà ………………………………………………………….

Đã đồng ý nhận căn nhà nói trên.

Mọi bàn bạc thảo luận về các điều kiện cho nhận giữa hai bên đã diễn ra từ trước khi ký kết hợp đồng này và ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên dưới đây. Hôm nay, hai bên tự nguyện ký kết hợp đồng này dưới hình thức chứng thư công chứng theo nguyện vọng của hai bên và theo pháp luật quy định.

Từ sau khi ký kết hợp đồng này, mọi thủ tục đăng ký trước bạ và đăng bộ hai bên cần phải thực hiện theo quy định.

Hai bên đã đọc lại bản hợp đồng này, hiểu rõ mọi quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đã ký tên, lăn tay trước mặt tôi trong tình trạng tỉnh táo, sáng suốt.

                                                                                                         Ngày.. ….tháng……. năm …….

                                                                                                     Công chứng viên

                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *