028 3979 8335

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN

Số …../ HĐMTS

Hôm nay, ngày……………….. tháng…………. năm……………. tại ……………………….Chúng tôi gồm:

1. Bên cho mượn

Họ tên:………………………………………….. sinh năm:…………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

CMND số:……………………………. cấp ngày:………………………… Tại:…………………………………………………………

( Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A)

2. Bên đi mượn

Họ tên:………………………………………….. sinh năm:…………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

CMND số:……………………………. cấp ngày:………………………… Tại:…………………………………………………………

( Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A)

Hai bên đã trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất lập bản hợp đồng cho mượn với nội dung và các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B mượn………………………………..

Tình trạng sử dụng hoặc tình trạng kỹ thuật: (Mô tả đặc điểm tài sản, tính năng sử dụng)

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng

– Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng như trên, trong thời gian là:…………………….. , bắt đầu từ ngày    tháng năm………………. đến ngày……………………….. tháng……… năm…………….

– Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A có quyền lấy lại tài sản sau khi đã thông báo cho bên B biết trước  ngày hoặc khi xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng như :

Bên B có thể hoàn trả lại tài sản bất cứ lúc nào khi không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đạt yêu cầu của mình.

Điều 3: Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

3.1. Nghĩa vụ của bên A

– Nêu rõ tình trạng tài sản và các khuyết tật của tài sản.

– Nêu rõ các yêu cầu bảo quản, tu bổ, sửa chữa trong quá trình sử dụng…

3.2 Nghĩa vụ của bên B

– Có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa, thay thế các phụ tùng, phụ kiện và chịu mọi trách nhiệm về mất mát, hư hỏng xảy ra (nếu có), không tự ý làm thay đổi trạng thái ban đầu của tài sản trong suốt thời gian mình mượn.

– Có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các phụ tùng, phụ kiện và chịu mọi chi phí khác để đảm bảo giá trị sử dụng bình thường của tài sản trong thời hạn mượn.

– Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên A.

– Giao trả nguyên trạng thái đang sử dụng đúng thời hạn hợp đồng với đầy đủ phụ kiện của nó, nếu hỏng phải sửa chữa, mất mát phải bồi thường……………………………..

Điều 4: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

– Bên A không được từ chối các nghĩa vụ đã cam kết khi cho mượn tài sản ghi trong hợp đồng.

– Nếu bên B vi phạm nghĩa vụ thì chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với bên A.

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày……….tháng…………năm………..đến ngày…..tháng……….năm……

Hợp đồng này được lập thành…………………… bản, mỗi bên giữ……………… bản để thực hiện, gửi cơ quan hoặc người làm chứng giữ………………………………………………………………………………… bản (nếu cần).

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

                 (Ký, Ghi rõ họ và tên)                                                                                  (Ký, Ghi rõ họ và tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *