028 3979 8335

Công Ty TNHH Có Thể Thuê Giám Đốc?

Câu hỏi:

Công ty TNHH có thể thuê Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành không? Nếu được thì người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch HĐTV hay Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc được thuê?

Trả lời:

Luật sư Luật Đông Đô: Luật doanh nghiệp 2005 không cấm Công ty TNHH thuê Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Do vậy, Công ty TNHH được quyền thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước HĐTV về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Nếu điều lệ công ty không quy định Chủ tịch HĐTV là người đại diện theo Pháp Luật, thì Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Nếu Giám đốc (Tổng giám đốc) được thuê là người đại diện theo Pháp luật của Công ty thì ngay khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc), công ty TNHH phải thông báo đến cơ quan ĐKKD để sửa đổi người đại diện trên GCN ĐKKD; khi kết thúc Hợp đồng mà không ký tiếp Hợp đồng mới hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Giám đốc (Tổng giám đốc) thì công ty cũng phải thông báo tới cơ quan ĐKKD để chỉnh sửa GCN ĐKKD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *