028 3979 8335

  1. Hình sự:

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị can, bị cáo.

Luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người bị hại trong các vụ án hình sự.

  1. Dân sự – Hôn nhân gia đình:

Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các vụ việc, vụ án dân sự và hôn nhân gia đình:

  • Tranh chấp – Yêu cầu dân sự:
[1] Các tranh chấp về dân sự:

Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

Tranh chấp về hợp đồng dân sự;

Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

Tranh chấp về thừa kế tài sản;

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

[2] Các yêu cầu về dân sự:

Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;

Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;

Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;

Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;

Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

  • Tranh chấp – Yêu cầu về hôn nhân gia đình:
[1] Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình:

Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

Tranh chấp về cấp dưỡng;

Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

[2] Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình:

Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật;

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;

Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài;

Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

  1. Kinh doanh – thương mại:

Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các vụ việc, vụ án kinh doanh – thương mại:

  • Các tranh chấp trong kinh doanh – thương mại:

Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, bao gồm: Mua bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ; phân phối; đại diện, đại lý; ký gửi; thuê, cho thuê, thuê mua; xây dựng; tư vấn, kỹ thuật; vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển; mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác; đầu tư, tài chính, ngân hàng; bảo hiểm; thăm dò, khai thác…

Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty;

Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;

Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

  • Các yêu cầu trong hoạt động kinh doanh – thương mại:

Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;

Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài;

Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài;

Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

  1. Hành chính – Lao động:

Luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các vụ việc, vụ án hành chính, lao động:

  • Tranh chấp về hành chính:

Khiếu kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính.

  • Tranh chấp – Yêu cầu về lao động:
[1] Tranh chấp về lao động:

Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động;

Tranh chấp lao động tập thể về quyền giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động;

Tranh chấp lao động thường phát sinh về học tập, học nghề; cho thuê lại lao động; an toàn lao động, vệ sinh lao động…

[2] Yêu cầu về lao động:

Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

Các yêu cầu khác về lao động.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *